Mai multe proiecte privind emiterea unor autorizații de construcție și de reabilitare de clădiri sunt supuse la vot în următoarea ședință de Consiliu Local municipal Tulcea

Sediul Primăriei Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali din municipiul Tulcea sunt convocați în ședință ordinară de către edilul Constantin Hogea, cel care a și inițiat, cu o singură excepție, proiectele de pe ordinea de zi. Consilierii Andaluzia Luca, Lavinia Vizauer, Anca Suhov, Cezar-George Marin au inițiat proiectul cu numărul 48 pe Ordinea de zi, cu privire la spațiile de joacă pentru copii.

Ședința ordinară are loc pe 27 septembrie, ora 13.00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Alegerea președintelui de ședință.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 25 iulie 2019.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 august 2019.
 4. Proiectde hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Teodorescu Mircea din partea Partidului Social Democrat.
 5. Proiect de hotărâre privind virările de credite bugetare între capitolele bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019
 6. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală.
 7.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 12, proprietatea domnului Georgescu Victor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de prevenire și combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2019 – martie 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu Program prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT – LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul “Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea”și a indicatorilor tehnico-economici.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr. 14, bl. 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea”și a indicatorilor tehnico-economici.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA VEST ETAPA I “ şi a indicatorilor
  tehnico-economici.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I “ şi a indicatorilor
  tehnico-economici.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,RE START NEPTUN – DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ”, Cod SMIS 125671 și a cheltuielilor legate de proiect.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR”, Cod SMIS 125672 și a cheltuielilor legate de proiect.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA“, COD SMIS 125442 și a cheltuielilor legate de proiect.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Tulcea la programul “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, în municipiul Tulcea.
 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții “AMENAJARE TEREN DE SPORT ALEEA CHIPAROSULUI, MUNICIPIUL TULCEA.”
 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA NAVALIȘTILOR, MUNICIPIUL TULCEA”.
 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REFACERE SISTEM RUTIER STR. WALTER, STR. CHINDIEI, STR. CICERONE, MUNICIPIUL
  TULCEA”.
 24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea societății Transport Public S.A. Tulcea asupra imobilului teren în suprafață de 10202 mp, înscris în cartea funciară 43901, numărul cadastral Cadastral 43901,aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, str. Energiei nr. 14.
 25. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață 3,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Griviței nr. 14, pentru amplasarea a doi stâlpi de iluminat, a unei cutii stradale și a unei
  firide și asupra terenului în suprafață 0,5 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Frumoasă, pentru amplasarea unei firide.
 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1680 mp, situat în Tulcea str. Păcii nr. 83, identificat cu numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930 și inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a construcției în suprafaţă construită de 551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, având destinația de sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale.
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței utile a spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Unirii bl. B2, de la 24,38 mp la 37,44 mp.
 28. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în municipiul Tulcea, Aleea Cristina nr.1, bl.1, sc.B, parter.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”, intravilan, strada Cîmpului, nr. 2, număr cadastral 42302, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ȘI COOPERAREA POLIȚIEI – EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE
  TULCEA”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 18 – 20, număr cadastral 34561, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mihai Eminescu, nr. 46, număr cadastral 40525, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ SPAȚIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCȚIE PUBLICITARĂ ȘI PERSONALIZĂRI DIVERSE”, intravilan, strada Cernica, nr. 15A, număr cadastral 41316, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Alunișului, nr. 7A, număr cadastral 42253, Tulcea și a Regulamentului Local de
  Urbanism aferent.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Gazelei, nr. 13, număr cadastral 33763, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zona „CONSTRUIRE HALĂ DEMONTABILĂ”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, număr cadastral 39880, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, intravilan, Aleea Gema, FN, numere cadastrale 41212, 9119, 33027, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ȘOPRON DEPOZIT CEREALE, LABORATOR CEREALE P+1, PLATFORMĂ BETONATĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 260, A 4238, număr cadastral 38770, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LABORATOR COFETĂRIE ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE”, intravilan, strada Sculptor Ion Jalea, nr. 6, număr cadastral 32480, Tulcea și a
  Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”MODERNIZARE ȘI MANSARDARE CORP C1, C2”, intravilan, strada Rândunicii, nr. 6, număr cadastral 41956, Tulcea.
 40. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin, în vederea
  exercitării votului privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru societatea Aquaserv S.A. Tulcea.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 150/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului
  Local al Municipiului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare.
 43. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare: comercializare de articole funerare și transport mortuar de recuperare și paradă, de către firma KAPEL ELI S.R.L, cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85, camera nr. 1, bl. U3B, sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 31518682, pentru punctul de lucru situat în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8, sc. D, parter, ap.4, județul Tulcea.
 44. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare: comercializare de articole funerare și transport mortuar de recuperare și paradă, de către firma CASA FUNERARĂ ELI S.R.L, cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85,
  camera nr. 2, bl. U3B, sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 34882326, pentru punctul de lucru situat în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8, sc. D, parter, ap. 4, spaţiul 2, județul Tulcea.
 45. Proiect de hotărâre privind serviciile publice de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Tulcea.
 46. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea către societatea Transport Public S.A. Tulcea.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Tulcea privind activităţile de amenajare, salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii.
 48. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017.
 49. Informare privind pregătirea și funcționarea sistemului centralizat pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 2019 – 2020 de către societatea Energoterm S.A. Tulcea.
 50. Diverse

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*