Administrația publică locală din municipiul Tulcea se pregătește de iarnă – proiecte privind deszăpezirea și prețul gigacaloriei pe lista următoarei Ședințe de Consililiul Local

Sediul Primăriei Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali din municipiul Tulcea sunt convocați în ședință ordinară în data de 27 septembrie, ora 13:00, ce are loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Pe ordinea de zi sunt prevăzute proiecte de hotărâri legate de sezonul rece, rectificări de buget, locuințe de tip ANL dar și planuri urbanistice.

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 26 iulie 2018.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 14 august 2018.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 29 august 2018.
 4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 05 septembrie 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de organizare a activităţii de prevenire şi combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2018-martie 2019.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
 11. Informare privind pregătirea şi funcţionarea sistemului centralizat pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 2018-2019 de către S.C. Energoterm S.A. Tulcea.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a tarifelor pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către SC ENERGOTERM S.A. Tulcea.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional.
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea virării contribuției Municipiului Tulcea la Fondul IID cu sume încasate în bugetul local de la SC AQUASERV SA reprezentând dividente, redevența si impozit pe profit.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi în programul Centrului de zi “Aproape de tine”, Asociaţia “Mâini Întinse”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR.1848, MUNICIPIUL TULCEA» și a indicatorilor tehnico-economici.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii „ LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCŢIILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIILOR PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ, CENTRUL DE ZI PENTRU COPII “PAŞI SPRE LUMINĂ”, CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREŞELE NR.1 ŞI 3, CREŞA NR.6 “DUMBRAVA MINUNATĂ”, CREŞA NR.9 ARABELLA)» şi a indicatorilor tehnico-economici.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea calității serviciilor în administrația publică locală” cod SIPOCA 484, MySMIS 119289 și a cheltuielilor legate de proiect.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autorității publice locale” cod SIPOCA 435, MySMIS 118717 și a cheltuielilor legate de proiect.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 181/28.07.2011 privind aprobarea programului de funcţionare a unităţilor economice din municipiul Tulcea.
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 117/31.03.2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a funcţionării pieţelor din municipiul Tulcea.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 34/29.03.2012 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor economico-productive, de turism şi de agrement desfăşurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea şi al Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării ”.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 143/26.09.2014, modificat şi completat prin Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.54/26.03.2015 şi prin Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.23/01.02.2016.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţilor care se încadrează în grupa 932 – alte activităţi recreative şi distractive, potrivit clasificării activităţilor din economia naţională CAEN – Rev.2, în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulceanr. 24/01.02.2016.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor constând în substanţe care înlocuiesc pe cele stupefiante şi psihotrope şi care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.293/20.12.2010.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activităţile de tăiere, depozitare şi valorificare a lemnului rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră situate în intravilanul Municipiului Tulcea.
 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recepţie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora autorizate la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 962 și 963 din “Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea” însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea actualizării datelor tehnice ale imobilului Colegiul Agricol ”Nicolae Cornățeanu”, identificat cu numărul cadastral 6189, carte funciară 38863.
 29. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută municipiului Tulcea şi inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 308 mp, identificat cu numărul cadastral 42690, carte funciară 42690, în vederea amenajării unei căi de acces.
 30. Proiect privind modificarea suprafeței de teren situată în municipiul Tulcea, strada Prislav nr.17, înregistrată la poziția 944 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin HCL nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 301 mp la 707 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 31. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 89685 mp, situat în Tulcea Tarlaua 77, Parcelele 2200, 2201, 2203, 2204, 2207, 2211, 2212, 2213 și a terenului în suprafață de 191 mp, situat în Tulcea Tarlaua 77, Parcela 2213 și actualizarea datelor tehnice ale imobilului identificat cu număr cadastral 34967,carte funciară 34967
 32. Proiect de hotărâre privind respingerea rapoartelor de evaluare întocmite în vederea efectuării schimbului de imobile între municipiul Tulcea şi S.C. Valberto S.R.L.
 33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului în suprafaţă de 359 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, str.Păcii nr.6, în favoarea S.C. CALYPSO S.R.L.
 34. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 6 mp, situat în Tulcea, str.Rozmarin, nr.3, bl.M1, sc.B, ap.3, parter şi concesionarea acestuia prin încredinţare directă pentru construire şi închidere balcon în favoarea domnului DEACU AUREL-STEFAN.
 35. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafață de 1003 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, zona Dallco, str. Atelierelor, parcela D2-lot 1, pentru atelier de producție machete 3D de arhitectură și depozitare necomercială.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4E+M”, intravilan, strada Ing. Dumitru Ivanov, nr. 14 BIS, N.C. 32008, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ”, intravilan, Şoseaua Barajului, T 22, P 336, N.C. 42903, Tulcea, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL”, intravilan, strada Alunișului, nr. 4, bl. D1, sc. A, parter, ap.1, număr cadastral 491/1,0,1, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1”, intravilan, strada Traian, nr. 18, număr cadastral 40944, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. CATERINA RUL S.R.L. PRIN SUPRAETAJARE ȘI MODIFICAREA FUNCȚIUNII CLĂDIRII EXISTENTE”, intravilan, strada Slt. Gavrilov Corneliu, nr. 189, număr cadastral 32588, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE SPAȚII DE PRODUCȚIE, COMERCIALE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Isaccei, nr. 127A, numere cadastrale 37814, 37815, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, T 24, P371, numere cadastrale 42644 și 43456, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CHIMICE ȘI MICROBIOLOGICE DE APĂ ȘI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTĂRI AFERENTE APARȚINÂND S.C. CESIU S.R.L.”, intravilan, strada Griviței, nr. 56, număr cadastral 42674, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REALIZARE PARC AUTO UTILAJE GRELE DESZĂPEZIRE”, intravilan, ZONA DALLCO, SUBZONA ”D”, P D6, LOT 1, număr cadastral 30083, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMPLASARE STAȚIE MOBILĂ DE BETOANE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, intravilan, strada Forestierului, nr. 39, număr cadastral 34344 (număr cadastral vechi 3562), Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 46. Proiect de hotărâre privind atestarea în funcţia de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Tulcea a persoanelor fizice care au promovat examenul din data de 18 septembrie 2018.
 47. Raport privind activitatea asistenţilor personali în semestrul I al anului 2018.
 48. Raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul I al anului 2018.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*