Consilierii locali ai municipiului Tulcea, convocați în ședință ordinară

Ședință a Consiliului Local Tulcea. FOTO Paul Alexe

Consiliul local al municipiului Tulcea a fost convocat joi, 28 ianuarie, într-o ședință ordinară, pe ordinea de zi figurând nu mai puțin de 34 de proiecte de hotărâre.

Primarul Tulcei, Ștefan Ilie, a convocat Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie, ora 13.00, ce va avea loc în sala de ședințe a Primăriei, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea.
 5. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar și pentru activități extrașcolare și cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul școlar 2021-2022.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 2, și a indicatorilor tehnico-economici.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 3 și a indicatorilor tehnico-economici.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 5 și a indicatorilor tehnico-economici.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 296/25.10.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “LUCRĂRI PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE ISU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA” și a indicatorilor tehnico-economici.
 10. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 17 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Isaccei nr.31, I8, sc.B, ap.2, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 11. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a suprafeței de 1327 mp, teren aferent străzii „Breteaua Barajului”, conform măsurătorilor topocadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 12. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1470 mp, pentru drum de acces din strada Viticulturii către Stadionul Cosma Zaiț, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent Postului de Transformare nr. 1, în suprafață de 25 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 1 și a terenului aferent Postului de Transformare nr. 2, în suprafață de 25 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 4.
 14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 4.466 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 1, înscris în cartea funciară nr. 40302 și a terenului în suprafață de 3.993 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 4, înscris în cartea funciară nr. 40305.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Uzinei, înregistrată la poziția 125 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 950 mp la 1924 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Freziei, înregistrată la poziția 1002 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1512,64 mp la 1994 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Rozei, înregistrată la poziția 1008 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 406,25 mp la 447 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Hurezului, înregistrată la poziția 1009 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 641,25 mp la 1389 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Sânzienei, înregistrată la poziția 1011 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 830,33 mp la 1669 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Granitului, înregistrată la poziția 185 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1175 mp la 1661 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil „Parcul Victoria”, înregistrat la poziția 581 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 55.152 mp la 31.565 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil „Parcul Orășelul Copiilor”, str. Isaccei, înregistrat la poziția 582 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 23.000 mp la 10.579 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 23. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 3,24 mp, aparținând domeniului public al statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Barajului, pentru amplasarea unui stâlp.
 24. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, strada Granitului nr.1, municipiul Tulcea, județul Tulcea”.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al Municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului Complex Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza municipiului Tulcea, a tarifului privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adițional.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Tulcea privind activitatea de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân pe raza municipiului Tulcea.
 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia Municipală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Tulcea.
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate și componenței comisiei sociale de repartizare a locuințelor construite pentru tineri și alte categorii sociale.
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.11.2020 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor unităților de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric aflate în municipiul Tulcea.
 31. Proiect de hotărâre privind renunțarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea la calitatea de membru asociat în cadrul “Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării”.
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/27.01.2011 privind înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea.
 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 211/26.11.2020.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*