Ședință a Consiliului Local Tulcea pe data de 26 noiembrie. Pe ordinea de zi sunt 25 de proiecte

Sediul Primăriei Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

O nouă ședință a Consiliului Local Tulcea va avea loc pe data de 26 noiembrie, de la ora 13. Pe ordinea de zi sunt 25 de proiecte.

Ordinea de zi:

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 25 octombrie 2018.
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 29 octombrie 2018.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2018, trimestrele I, II și III.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018 – 2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi a structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii totale a proiectului ,,Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul autoritătii publice locale”, Cod SIPOCA 435, Cod SMIS 2014 + 118717, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2018.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul “MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA ” și a indicatorilor tehnico-economici.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “L.T.E. PENTRU LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L. STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu în vederea valorificării, respectiv a declasării și casării acestora.
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Municipiul Tulcea concesionate către S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea și scoaterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate către S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe concesionate către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.
14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către
S.C. Energoterm S.A. Tulcea şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe concesionate către S.C. Energoterm S.A. Tulcea.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor bunuri – mijloace fixe, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea, date în folosință gratuită unităților de învățământ din Municipiul Tulcea, în vederea valorificării și casării, respectiv declasării și casării acestora.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/26.01.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014.
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, atribuit în folosință gratuită Administrației bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Apărare împotriva inundațiilor a localității Tudor Vladimirescu, județul Tulcea”.
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1200 mp, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, atribuit în folosinţă gratuită Administrației bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Cheu de acostare, canton de exploatare, platformă asfaltată, magazie materiale”.
19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 0,3 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Toamnei nr. 7, pentru amplasarea unor cutii stradale și a unui bloc de măsură și protecție trifazat.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Toamnei, înregistrată la poziția 270 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2250 mp la 3208 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.
21. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1020 mp, situat în municipiul Tulcea, zona Neptun, strada I. L. Caragiale nr.7, spate bloc C2, în vederea înregistrării în cartea funciară.
22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 707 mp, situat în Tulcea, str.Prislav nr.17, concesionarea acestuia prin licitație publică pentru ”Școală de vară arhitectură” și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școala de vară arhitectură” cu Regulamentul Local de Urbanism aferent.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea stației electrice de încarcare autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/28.11.2016 privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este acţionar majoritar.
25. Diverse

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*