Mai multe proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului municipiului Tulcea pe 2018 dar și reabilitarea unor străzi pe lista următoarei ședințe de Consiliu Local a Municipiului Tulcea

Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor
Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local al Municipiului Tulcea este convocat în ședință ordinară în data de 20 decembrie începând cu ora 13.00, ședința desfășurându-se în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Pe ordinea de zi sunt trecute peste 40 de proiecte de hotărâri ce urmează a fi votate de către consilieri. Se vor supune votului proiecte privind rectificarea bugetară pentru 2018, cuantumul impozitelor și taxelor locale, majorarea impozitului pentru mai multe clădiri neîngrijite, dar și reabilitarea unor străzi.

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 26 noiembrie 2018.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 05 decembrie 2018.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 13 decembrie 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală.
 7. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate.
 8. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de către debitorul S.C. Total Fish S.R.L. ca urmare a radierii societăţii din Registrul Comerţului şi a faptului că nu s-a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului şi scăderea societăţii comerciale radiate din evidenţa nefiscală.
 9. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate de debitori, persoane juridice radiate din evidenţa Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţă.
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2019, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Maior Andrei Grigore, nr. 5, proprietatea contribuabililor Tihon Valentin şi Tihon Fănica, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 11. Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2019, pentru clădirile situate în municipiul Tulcea, str. Buna Vestire, nr. 3, proprietatea contribuabilului S.C. Smart Business Planning S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.
 12. Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2019, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Biruinţei, nr. 10, proprietatea contribuabililor Cozmeanu Ana şi Cozmeanu Dumitru-Cristinel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi în programul Centrului Multifuncţional Sofia aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică“și a indicatorilor tehnico-economici.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr. 12“ și a indicatorilor tehnico-economici.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Reabilitarea sistemului strada Iuliu Maniu, tronson str. Spitalului – str. Libertății, municipiul Tulcea“ și a indicatorilor tehnico-economici.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier str. Spitalului, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare sistem rutier str. Mircea Vodă, tronson str. Toamnei – str. Buna Vestire“ și a indicatorilor tehnico-economici.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare teren sport și amenajarea curții Colegiului Tehnic Henri Coandă, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Îmbunătățirea condițiilor de agrement și recreere în parcul și lacul Ciuperca din municipiul Tulcea prin măsuri de protejare a mediului pentru comunități din zona FLAG Delta Dunării“ și a indicatorilor tehnico-economici.
 21. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 2.916.940, 31 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea serviciilor urbane, infrastructura publică urbană, zona urbană vest, municipiul Tulcea, COD SMIS 7901”.
 22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Extindere rețea apă potabilă în zona Vărăriei Baltă, municipiul Tulcea“.
 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Refacere sistem rutier str. Crăițelor, str. Liliacului, str. Brândușei, str. Colinei, Str. Bujorului, str. Lalelelor, str. Crinului, Aleea Spicului, municipiul Tulcea.
 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii „Consolidare ravenă str. Timpuri Noi nr. 10 – Etapa a II-a, municipiul Tulcea“.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare.
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 150/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 8/31.01.2018.
 27. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 285/27.09.2018 privind organizarea și funcționarea rețelei școlare a unitaților de învațamânt de stat și particular preuniversitar și pentru activități extrașcolare și cu program sportiv suplimentar din Municipiul Tulcea, pentru anul școlar 2018-2019.
 28. Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2019-2020.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Tulcea 2019-2024.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tulcea.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea stației electrice de încărcare autovehicule privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010. P
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării calității de concedent în cadrul Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea nr. 1/24.11.2003 încheiat cu societatea comercială S.C. Tulcea Gaz S.A.
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de inventariere, măsurători și intabulare a bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Tulcea.
 37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a obiectivului “Reamenajare plajă existentă (ștrand)“, din municipiul Tulcea, str. Isaccei, FN, județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 155/28.06.2010, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 179/28.07.2011.
 38. Proiect de hotărâre pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO S.R.L..
 39. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Aquaserv S.A. a clădirii C25 edificată pe lotul nr. 2 în suprafață de 2161 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situată în Tulcea, strada Tineretului – Uzină de apă, pentru realizarea obiectivului de investiții “Muzeul Apei”.
 40. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului cu suprafaţa utilă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 7, bl.5, sc.A, ap.1.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință parter“, intravilan, strada Taberei, nr. 3, număr cadastral 39609, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+M și împrejmuire“ intravilan, suburbia Tudor Vladimirescu, strada Plopilor, nr. 30A, număr cadastral 42779, Tulcea.
 43. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii «Intrarea Prunului» tronsonului de drum situat în intravilanul Municipiului Tulcea, identificat cu numărul cadastral 42690, carte funciară 42690, care se intersectează la sud cu Intrarea Livezilor V și includerea în Nomenclatorul de străzi al Municipiului Tulcea.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului de străzi al Municipiului Tulcea.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*